Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1/ Toepassingsgebied:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Publio gedane offertes, alle bij haar geplaatste bestellingen en alle met haar gesloten overeenkomsten.
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwij-gend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.

2/ Offertes en bestellingen:

Tenzij andersluidend beding is de geldigheid van onze offertes 1 maand. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de klant via fax, mail of post of door Publio.
De van de offerte deel uitmakende documenten ( zoals tekeningen, technische beschrijving e.d.m.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer. Voor het opstellen van offertes worden door Publio geen kosten aangerekend tenzij er voor de opstelling ervan specifiek onderzoek vereist is.
In dat geval zal er vooraf een opgave gedaan worden van de omvang van de werkzaamheden en van de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht zullen worden.

3/ Verbreking of annulatie van de overeenkomst:

Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren.
Zij is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Publio.
In geval van annulering is de opdracht-gever een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling, met een minimum van 75,00€.

4/ Levering:

Behoudens andersluidend beding geschiedt de levering in onze vestiging te Wijnegem.
De opdrachtgever dient de goederen af te halen ten laatste 30 dagen na de kennisgeving dat deze goederen te zijner beschikking staan.
Bij nalatigheid worden de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

5/ Leveringstermijn:

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.
Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst.
De uitvoerings- of leveringstermijnen vervallen of zullen worden verlengd in de volgende gevallen:

als de opdrachtgever verzuimt de technische of andere gegevens noodzakelijk voor de juiste uitvoering van de overeenkomst tijdig mede te delen
als de opdrachtgever vraagt de initiële overeenkomst te wijzigen of aan te passen of meerwerken bestelt
als de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen niet nakomt
Gevallen van overmacht schorsen de uitvoeringstermijn. Als dusdanig worden ondermeer aanzien: weersomstandigheden, staking, machinebreuk, onbeschikbaarheid of uitzonderlijk lange bevoorradingstermijn van de benodigde materialen en halffabrikaten.

6/ Drukproeven/ Visuals:

De opdrachtgever is gehouden de door Publio aan hem ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en zijn goed- of afkeuring aan Publio te doen toekomen binnen de 5 dagen nadat de proef hem ter beschikking werd gesteld.
Het uitblijven van een schriftelijke reactie binnen de in het eerste lid gestelde termijn geldt als akkoord met de (druk)proeven.
Elk op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs begrepen zijn.

7/ Overdracht van risico:

Het risico gaat over op de opdrachtgever op het ogenblik waarop de goederen de magazijnen van Publio verlaten.
De opdrachtgever draagt alle risico’s met betrekking tot de geleverde goederen vanaf de levering, in het bijzonder ook de risico’s van het vervoer zelfs indien deze door Publio of in opdracht van Publio gebeurt.

8/ Prijzen:

Publio behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen op basis van objectieve factoren die zich na het sluiten van de overeenkomst zouden manifesteren.
De gebeurlijke prijsaanpassing wordt middels een voorafgaand gemotiveerd schrijven aan de opdrachtgever medegedeeld.
Elke verhoging van het B.T.W.- tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering ervan zal ten laste van de opdrachtgever vallen.
De prijzen hebben uitsluitend betrekking op de prijs voor het vervaardigen en afleveren van de in de bijzondere bepalingen omschreven reclameproducties, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties, inzonderheid de plaatsing en de montage.
Indien de opdrachtgever dergelijke prestaties wenst, zullen deze afzonderlijk gefactureerd worden bovenop de in de bijzondere voorwaarden vermelde prijs.
De opdrachtgever staat zelf in voor de aanvraag van de nodige vergunningen.

9/Vervoer-, verzend en verzekeringskosten:

Vervoer- verzend en verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever.

10/ Aanvaarding van de levering en vrijwaring voor verborgen gebreken:

De opdrachtgever hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever op het ogenblik van de levering, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die Publio dient te bereiken bij aangetekend schrijven voor het verstrijken van de klachtter-mijn van 7 dagen.
Afwijkingen van geringe betekenis, waaronder afwijkingen wat betreft de kleur, kunnen nooit aanleiding geven tot afkeuring, prijsvermindering, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Elke verwerking of behandeling van de goederen houdt een definitieve aanvaarding in.
De opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de vrijwaring voor verborgen gebreken indien hij zijn klacht formuleert bij aangetekend schrijven uiterlijk 5 werkdagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of hij dit redelijkerwijze had moeten ontdekken.

11/ Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven eigendom van Publio tot de volledige betaling van de prijs, vermeerderd met de kosten en 
intresten.

12/ Intellectuele eigendomsrechten:

De opdrachtgever garandeert dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk gemaakt wordt op enig intellectueel eigendomsrecht dat derden kunnen doen gelden op basis van nationale, supranationale of internationale regelgeving.
De opdrachtgever dient Publio te vrijwaren voor iedere aanspraak die derden zowel in als buiten rechte kunnen doen gelden op basis van deze regelgeving.

Publio blijft de houder van het auteursrecht en ieder ander intellectueel eigendomsrecht die de uitvoering van de opdracht doet ontstaan.
De opdrachtgever verkrijgt slechts een gebruiksrecht dat beperkt is tot de in de opdracht afgeleverde zaken.
Meer in het bijzonder geldt dat het resultaat van enige werkzaamheid waardoor rechten van intellectuele eigendom zijn ontstaan noch aan derden ter bewerking of verveelvuldiging beschikbaar gesteld mag worden noch door de opdrachtgever zelf bewerkt of verveelvuldigd mag worden.
De uitoefening van deze rechten – waaronder openbaarmaking en overdracht van gegevens – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitsluitend aan Publio voorbehouden.
Bij overtreding van dit artikel is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 225 € per dag verschuldigd, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist en dit onverminderd het recht van Publio op vergoeding van alle door de opdrachtgever verzakte schade.

13/Betaling:

Publio kan een voorschot vragen alvorens de uitvoering van de opdracht wordt aangevat.
Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Publio ten laatste 14 dagen na de factuurdatum, of voor de vermelde vervaldatum op factuur.
De facturen zijn contant betaalbaar voor iedere opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Protest van de factuur dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd. Publio heeft het recht de leveringen te staken of de werken te schorsen als reeds vervallen facturen niet op de vervaldag betaald werden. Bij een overeengekomen aflevering in gedeelten is Publio gerechtigd om, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van films en (druk)proeven.
Elke factuur die op haar vervaldag niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50,00 €.
Bovendien zal iedere factuur die niet betaald is op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest van 1% per maand opleveren tot op de dag van de volledige betaling.

14/ Bevoegdheid:

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.